คำกล่าวเจตจำนงของอธิการบดี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  •   ปี 2565

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2561

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

คู่มือการร้องเรียน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประเมินความเสี่ยง

รายงานประเมินความเสี่ยง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน