Home


RECENT NEWS

มีนาคม 17, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 13, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีกรณีพิเศษ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 30, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 6, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีกรณีพิเศษ

ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ […]