เกี่ยวกับกองกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ได้เริ่มมีงานวินัยและนิติการ อยู่ในกองการเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2532 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2532 โดยงานวินัยและนิติการ อยู่ในกองการเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตั้งอยู่เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2518 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัย และได้จัดตั้งฝ่ายวินัยและนิติการ อยู่ในกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสถานที่ทำงานอยู่ที่ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็นกองกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ง ดังต่อไปนี้

เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
สนับสนุนการกลั่นกรองกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
เป็นหน่วยงานกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท
เพื่อพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และบุคลากร อย่างเป็นธรรมตามหลักกฎหมาย

พฤศจิกายน 9, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

         ตามที่มหาวิทยาลัย […]
ตุลาคม 25, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสั […]
ตุลาคม 20, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการ […]
มกราคม 18, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น WorkCentre5335 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]