ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548)

จำแนกตามหมวดหมู่

หมวด 1 การบริหารมหาวิทยาลัย

หมวด 2 การบริหารงานบุคคล

หมวด 3 การเงินและทรัพย์สิน

หมวด 4 วิชาการ

หมวด 5 กิจการนักศึกษา

หมวด 6 กิจการพิเศษ

Comments are closed.