เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ทะเบียนที่ปรึกษา

ทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย

บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัย

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

แบบแสดงลงทะเบียนใน e-GP

ประมวลรัษฎากร

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 839/2558 เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการของศูนย์ปฏิบัติการแต่ละแห่งปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี