ข้อมูลการติดต่อ

กองกฎหมาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
39 หมู่ที่ 1  ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 4922 , 0 2549 4475  โทรสาร 0 2549 4917

Legal Affairs Division-03