ภารกิจ

ภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกองกฎหมาย

กองกฎหมาย  มีผู้อำนวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกองกฎหมาย และมีอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานตรวจสอบข้อร้องเรียน สอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนวินัย ดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 1. งานดำเนินคดีความของศาลปกครอง และศาลยุติธรรม
 2. งานตรวจสอบสัญญาข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางนิติกรรม และการยกร่างนิติกรรมสัญญาให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 1. งานยกร่างและปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
 2. งานติดตาม สืบทรัพย์ และบังคับคดีลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย
 3. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
 4. งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการชุดต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
 5. งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า
 6. งานจัดทำหนังสือมอบอำนาจแทนมหาวิทยาลัยในการทำนิติกรรมสัญญา และการทำคำสั่งมอบอำนาจของอธิการบดีให้กับผู้บริหาร
 1.  งานดำเนินการของศูนย์ต่าง ๆ ดังนี้

             10.1 ศูนย์ราชการใสสะอาด

             10.2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

             10.3 ศูนย์สมานฉันท์และไกล่เกลี่ยประนีประนอม

             10.4 ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง

 1. งานการติดตาม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
 2. งานประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 3. งานให้คำปรึกษา และตอบข้อหารือด้านกฎหมายกับผู้บริหาร  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกอง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงาน  การกำหนดอัตรากำลัง  งบประมาณ  ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  ศึกษาวิเคราะห์ มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบข้อหารือ และรับผิดชอบงานที่เป็นภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกองกฎหมาย ตลอดจนประสานงานร่วมกับฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  ดังนี้

 1. งานธุรการ งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป แจ้งเวียนหนังสือประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ วิเคราะห์และนำเสนอต่อผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย  รวมถึงงานด้านสารสนเทศ  และการประชาสัมพันธ์
 1. งานบุคลากร จัดทำแฟ้มประวัติ สรุปวันลา และประสานงานด้านการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การประกันตน และสวัสดิการ และการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร
 2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ จัดทำคำของบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 1. งานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และงานประกันคุณภาพการศึกษา
 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสัญญาสิทธิประโยชน์และบังคับคดี

ฝ่ายสัญญาสิทธิประโยชน์และบังคับคดี  มีภารกิจ  บทบาท  หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับสัญญา และการบังคับคดี  ดังนี้

 1. งานตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างบุคลากร และสัญญาต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าว
 1. งานยกร่างสัญญา และการแก้ไขสัญญา ก่อน – หลัง ลงนาม ตรวจสอบสัญญาในฐานะคู่สัญญา ในฐานะผู้รับจ้าง และการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 1. งานติดตามสืบทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อนำยึดและอายัดทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกหนี้ เพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัย และการติดตามเรียกร้องสิทธิในคดีที่ลูกหนี้ล้มละลาย
 1. งานดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
 1. การให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และสัญญาต่างๆ
 2. งานคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์

ฝ่ายวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์  มีภารกิจ  บทบาท  หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย และการอุทธรณ์ ร้องทุกข์  ดังนี้

 1. งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
 2. งานสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนวินัย และจัดทำสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาสั่งการ
 3. งานสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 4. งานดำเนินการติดตามการบังคับตามมติของคณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยทราบและดำเนินการ แล้วแต่กรณี
 5. งานเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
 6. งานศูนย์ราชการใสสะอาด
 7. งานศูนย์สมานฉันท์และไกล่เกลี่ยประนีประนอม
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาระบบกฎหมายและฝึกอบรม

ฝ่ายพัฒนาระบบกฎหมายและฝึกอบรม มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกฎหมายและฝึกอบรม ดังนี้

 1. งานยกร่าง และปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้อง กับการพัฒนามหาวิทยาลัย และรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นหมวดหมู่
 2. งานจัดทำคำสั่งมอบอำนาจของอธิการบดี ให้กับผู้บริหารส่วนงานต่างๆ
 3. งานตรวจพิจาณาและรวบรวมคำสั่งมอบอำนาจของมหาวิทยาลัย
 4. งานจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
 5. งานบริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆ
 6. งานให้คำปรึกษา และวินิจฉัยคดีความกฎหมาย
 7. งานจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไปทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก
 8. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายคดีความและประสานงานคดี

ฝ่ายคดีความและประสานงานคดี มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานคดีความและประสานงานคดี ดังนี้

 1. งานด้านการดำเนินคดีปกครอง แสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยาน หลักฐานเอกสารศึกษาข้อกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำฟ้อง หรือคำให้การ เพื่อว่าต่างคดี หรือแก้ต่างคดี แล้วแต่กรณี
 1. งานด้านการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีล้มละลาย ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี ในการฟ้องคดี หรือต่อสู่คดีทางอาญา แทนมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 1. งานประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล เกี่ยวกับคดีความ หรือประกันตัวผู้ต้องหากรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยตกเป็นจำเลยในคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 2. งานการบริหารศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบกฎหมายและฝึกอบรม

ขั้นตอนการออกกฎ (ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย)