ไม่มีหมวดหมู่

ชื่อเรื่อง
1.  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548 (ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548)
ยกเลิกโดย     ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548 (ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548)
2. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548 (ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548)
3. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ยกเลิกโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ.2553
4. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-การจ่ายเพื่อจัดการศึกษาระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-การจ่ายเพื่อจัดการศึกษาระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ยกเลิกโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษพ.ศ.2553
5. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ยกเลิกโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ.2553
6. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2549
7. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
8. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2550
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
9. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2550
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
10. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติมโดย 1. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
                                 2. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
                                 3. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
11. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2551
12. ระเบียบ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ยกเลิกโดย ระเบียบ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
13. ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ในสถานประกอบการ พ.ศ.2551
14. ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
15. ระเบียบ ว่าด้วยทุนส่งเสริมนักศึกษา พ.ศ. 2551
ยกเลิกโดย ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2557
16. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการศึกษาระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2552
ยกเลิกโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ.2553
17.  ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2552
18. ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสรรเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553
19. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมโดย  1. ระเบียบ ว่าด้วยจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
                                 2. ระเบียบ ว่าด้วยจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
20. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในการสอบเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553
21. ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ.2553
22. ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553
23. ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
24. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
25. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
26. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554
27. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2555
28. ระเบียบ ว่าด้วยทุนการศึกษาพระราชทาน พ.ศ. 2556
29. ระเบียบ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
30. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2557
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
31. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557
แก้ไขเพิ่มเติมโดย 1. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
                                 2. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
32. ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
33. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557
34. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
35. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
36. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
แก้ไขเพิ่มเติมโดย 1. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
                                 2. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
37. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ. 2558
38. ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2558
39. ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
40. ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนวัตกรรม และจากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
41. ระเบียบ ว่าด้วยทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
42. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสุขภาพนักศึกษา พ.ศ. 2560
43. ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
44. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2560
45. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2561
46. ระเบียบ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2561
47. ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
48. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
49. ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2562 (ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงิน รายได้ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549)
50. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่พยานในการสอบสวน พ.ศ. 2562
51. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
52. ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2558
แก้ไขเพิ่มเติมโดย 1. ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
                                 2. ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
53. ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

มิถุนายน 23, 2020

หมวด 3 การเงินและทรัพย์สิน

ชื่อเรื่อง 1.  ระเบียบ ว่า […]
มิถุนายน 23, 2020

หมวด 3 การเงินและทรัพย์สิน

มิถุนายน 22, 2020

หมวด 2 การบริหารงานบุคคล

ชื่อเรื่อง 1.ข้อบังคับ ว่า […]
มิถุนายน 22, 2020

หมวด 1 การบริหารมหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง 1.ระเบียบ ว่าด้ […]