ชื่อเรื่อง
1.ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552
 ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

แก้ไขเพิ่มเติมโดย     
1. ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

2. ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

ยกเลิกโดย    ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

2. ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557
3. ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

Comments are closed.