ชื่อเรื่อง
1.ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

ยกเลิกโดย    ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

2.ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549

ยกเลิกโดย   ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

3.ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550

ยกเลิกโดย   ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

4.ข้อบังคับ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณาทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

แก้ไขเพิ่มเติมโดย   

           1.ข้อบังคับ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

           2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

5.ข้อบังคับ ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือก พ.ศ. 2551
6.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
7.ข้อบังคับ ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2551
8.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

แก้ไขเพิ่มเติมโดย   ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ยกเลิกโดย  ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

9.ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
10.ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

ยกเลิกโดย   ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

11.ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

12.ข้อบังคับ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ยกเลิกโดย  ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

13.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552
14.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552
15.ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2552

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

16.ข้อบังคับ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  พ.ศ. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมโดย     ข้อบังคับ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

17.ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมโดย   ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

18.ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
19.ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

แก้ไขเพิ่มเติมโดย     1.ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

                                   2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

20.ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
21.ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา พ.ศ. 2554
22.ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
23.ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
24.ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2563

Comments are closed.