ไม่มีหมวดหมู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ในวันที่ 12 กันยายน 2566
จึงได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนของคณะและส่วนราชการ ที่จัดการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

บัญชีรายชื่อเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

บัญชีรายชื่อเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการของมหาวิทยาลัย

กันยายน 1, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 24, 2020

หมวด 6 กิจการพิเศษ

ชื่อเรื่อง 1. ระเบียบ ว่าด […]
มิถุนายน 24, 2020

หมวด 6 กิจการพิเศษ

ชื่อเรื่อง 1.ข้อบังคับ ว่า […]
มิถุนายน 24, 2020

หมวด 5 กิจการนักศึกษา

ชื่อ 1.ข้อบังคับ ว่าด้วยเค […]