ชื่อเรื่อง
1. ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  1.ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552)

                                2.ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ยกเลิกโดย  ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562

2. ระเบียบ ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
3. ระเบียบ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2552
4. ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2552

 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

5. ระเบียบ ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ. 2553

 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  1. ระเบียบ ว่าด้วยการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

                                2. ระเบียบ ว่าด้วยการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

6. ระเบียบ ว่าด้วยการผลิต การจำหน่ายหนังสือ และการจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ พ.ศ. 2557

 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  ระเบียบ ว่าด้วยการผลิต การจำหน่ายหนังสือ และการจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

7. ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2561
8. ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562
9. ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสองปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

 

Comments are closed.