ชื่อเรื่อง
1.ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. 2548
2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2548
3.ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548
4.ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

5.ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

6.ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
7.ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2550
8.ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

9.ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551
10.ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. 2551

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. 2562

11.ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

12.ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
13.ข้อบังคับ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
14.ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

แก้ไขเพิ่มเติมโดย      1.ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

                                     2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

15.ข้อบังคับ ว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2560
16.ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. 2562

Comments are closed.