หมวด 4 วิชาการ
มิถุนายน 23, 2020
หมวด 5 กิจการนักศึกษา
มิถุนายน 24, 2020

หมวด 2 การบริหารงานบุคคล

ชื่อเรื่อง
1. ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2548
2. ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาข้าราชการและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อรับเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ พ.ศ. 2549 (ไม่มีเอกสาร)

ยกเลิกโดย   ระเบียบ ว่าด้วยการมอบเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ พ.ศ. 2554

3. ระเบียบ ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2552

ยกเลิกโดย  ระเบียบ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2560

4. ระเบียบ ว่าด้วยการมอบเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ พ.ศ. 2554
5. ระเบียบ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
6. ระเบียบ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2554

ยกเลิกโดย  ระเบียบ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2561

7. ระเบียบ ว่าด้วยการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2560
8. ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้าง พ.ศ. 2560
9. ระเบียบ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2561

Comments are closed.