ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการ สายผู้สอนและผู้สนับสนุน

สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ 

Comments are closed.