ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Comments are closed.