ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

โดยดำเนินการลงคะแนน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น.

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

Comments are closed.