ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)

สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ

คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระหว่างวันที่ 7 – 28 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

Comments are closed.