โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริต

        รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริต เพื่อให้ความสำคัญ
กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต เมื่อวันที่ 25 – 26  กรกฎาคม 2561
ณ ห้องโรงภาพยนตร์  ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.