ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ

คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 15.00 น.

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี 

Comments are closed.