ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรณีพิเศษ

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ กองกฎหมาย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีกรณีพิเศษ

Comments are closed.