ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้
ดำเนินการรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลืกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและประเภททั่วไป นั้น

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
เวลา 08.00 – 15.00 นาฬิกา

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

 

Comments are closed.