ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวนสองคนตามข้อ 6 (2)
ของบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549 นั้น

                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีเรียบร้อยแล้ว

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

Comments are closed.