ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ข้อบังคับ พ.ศ. 2563
มิถุนายน 16, 2020
ข้อบังคับ
มิถุนายน 22, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง จำนวนกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

Comments are closed.