การเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

พฤศจิกายน 5, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
ตุลาคม 31, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการ สายผู้สอนแ […]
ตุลาคม 21, 2019

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
ตุลาคม 4, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]