ไม่มีหมวดหมู่

ชื่อเรื่อง

1.ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

3.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

4.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548

แก้ไขเพิ่มเติมโดย   1.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

                                   2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

                                   3.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

5.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2548

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552

6.ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549

แก้ไขเพิ่มเติมโดย   1.ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

                                  2.ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

7.ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549

8.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2549

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

9.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2549

10.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2549

แก้ไขเพิ่มเติมโดย 1.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

                                 2.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

                                 3.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

11.ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 2549

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

12.ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

13.ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
14.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2551
15.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552

16.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมโดย   ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

17.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

18.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553

19.ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2558

แก้ไขเพิ่มเติมโดย    ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

20.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
21.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563

มิถุนายน 22, 2020

หมวด 1 การบริหารมหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง 1.ข้อบังคับ ว่า […]
ตุลาคม 4, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
สิงหาคม 6, 2019

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
พฤษภาคม 14, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชกา […]