ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ

คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 15.00 น.

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี 

ตุลาคม 1, 2018

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กันยายน 7, 2018

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงาน […]
สิงหาคม 1, 2018

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริต

        รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่ […]
กรกฎาคม 26, 2018

คำกล่าวแสดงเจตนาสุจริต

คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตผู […]