RECENT NEWS

พฤศจิกายน 8, 2017

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงาน […]
พฤศจิกายน 6, 2017

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงาน […]
พฤศจิกายน 3, 2017

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1.ขอเชิญข้าราชการ และพนักง […]
กันยายน 20, 2017

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมกา […]
กันยายน 13, 2017

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]