นายวิรัช โหตระไวศยะ ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

        เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ใบเซ็นชื่อการประชุม ครั้งที่ 6 ปี2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

มิถุนายน 18, 2019

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

         นายวิรัช โหตระไวศ […]
มิถุนายน 10, 2019

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
พฤษภาคม 14, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชกา […]
พฤษภาคม 14, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงาน […]