การเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

เมษายน 12, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
เมษายน 5, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มีนาคม 17, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 28, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]