ข่าวประชาสัมพันธ์

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
คณะการแพทย์บูรณาการ จากคณาจารย์ประจำในคณะ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาคณบดี
คณะการแพทย์บูรณาการ จากคณาจารย์ประจำในคณะ เรียบร้อยแล้ว

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

มิถุนายน 16, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

          ตามที่มหาวิทยาลั […]
พฤษภาคม 18, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤษภาคม 16, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
เมษายน 21, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]