ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ขอเชิญชวนคณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย                                พนักงานราชการ สายผู้สอน)

              สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ                     ประเภทตัวแทนของคณะ ฯ คณะศิลปศาสตร์

ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ) 

ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มีนาคม 14, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                 ขอเชิญชวน […]
พฤศจิกายน 1, 2018

ประกาศกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศกองกฎหมาย มหาวิทยาลั […]
ตุลาคม 1, 2018

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กันยายน 7, 2018

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงาน […]