ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยกรณีพิเศษ  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการโดยวิธีกรณีพิเศษ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์)

มกราคม 30, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 6, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีกรณีพิเศษ

ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ […]
มกราคม 6, 2023

เปิดเกณฑ์ผิดจราจร กฎหมายตัดคะแนน เสี่ยงถูกพักใบขับขี่

นานาความรู้เรื่องกฎหมาย ฉบ […]
ธันวาคม 28, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]