ชื่อเรื่อง

1.ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548

2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

3.ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

4.ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. 2548

5.ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2548

6.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

7.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

8.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548

แก้ไขเพิ่มเติมโดย

         1.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

         2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

         3.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

9.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2548

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552

10.ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548

11.ข้อบังคับ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548

มิถุนายน 1, 2020

ข้อบังคับ พ.ศ. 2548

มิถุนายน 1, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2548

พฤษภาคม 28, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเจลแอลกฮอล์ล้างมือยี่ห้อ คิงส์สเตล่า ขนาดบรรจุ 450 ML จำนวน 2,000 บาท ของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤษภาคม 26, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]