ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้
ดำเนินการรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลืกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและประเภททั่วไป นั้น

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
เวลา 08.00 – 15.00 นาฬิกา

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

 

ธันวาคม 14, 2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเล […]
พฤศจิกายน 25, 2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤศจิกายน 9, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

         ตามที่มหาวิทยาลัย […]
พฤศจิกายน 2, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง […]