Legal Affairs Division

             ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้เริ่มมีงานวินัยและนิติการ อยู่ในกองการเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

            ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2532 โดยงานวินัยและนิติการ อยู่ในกองการเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตั้งอยู่เลขที่ 399
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

            ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. 2518 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่งโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัย และได้จัดตั้งฝ่ายวินัยและนิติการ อยู่ในกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 1ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสถานที่ทำงานอยู่ที่ ชั้น 4อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็นกองกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
  2. สนับสนุนการกลั่นกรองกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  3. เป็นหน่วยงานกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท
  4. เพื่อพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และบุคลากร อย่างเป็นธรรมตามหลักกฎหมาย

 

กุมภาพันธ์ 4, 2016

ประวัติของกองกฎหมาย

             ตามพระราชบัญญ […]