พันธกิจ

ปรัชญาของกองกฎหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 รักษาความมั่นคงขององค์กร   คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม  สรรค์สร้างความสามัคคี (สมานฉันท์)
ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส   ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

พันธกิจหลัก

 1. ดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
 2. ดำเนินการทางวินัย
 3. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
 4. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 5. ดำเนินการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์
 6. ดำเนินการรับเรื่องจรรยาบรรณ
 7. ดำเนินการเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย (ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภาคณาจารย์
 • กรรมการกองทุนบุคลากร
 • กรรมการกองทุนวิจัย
 • กรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการ
 • กรรมการสวัสดิการ
 • ฯลฯ
 1. การยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ (นิติรัฐ นิติธรรม)
 2. ศูนย์สมานฉันท์ และไกล่เกลี่ย
 3. ศูนย์ราชการใสสะอาด
 4. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 5. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกฎหมาย กับผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน
 6. ให้คำปรึกษาด้านคดีความแก่บุคลากร นักศึกษาและครอบครัว
กุมภาพันธ์ 4, 2016

พันธกิจ

ปรัชญาของกองกฎหมาย มหาวิทย […]