การเลือกตั้ง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ประเภท ผู้แทนสมาชิก จากกลุ่มข้าราชการ ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
จึงได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

 

มีนาคม 4, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 24, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กุมภาพันธ์ 22, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 29, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]