การเลือกตั้ง

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)

สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ

คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระหว่างวันที่ 7 – 28 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

กันยายน 7, 2018

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงาน […]
ธันวาคม 19, 2017

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมก […]
พฤศจิกายน 29, 2017

ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเสียง […]
สิงหาคม 29, 2017

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]