ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ในวันที่ 12 กันยายน 2566
จึงได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนของคณะและส่วนราชการ ที่จัดการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

บัญชีรายชื่อเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

บัญชีรายชื่อเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการของมหาวิทยาลัย

กันยายน 1, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
สิงหาคม 4, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กรกฎาคม 20, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กรกฎาคม 3, 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]