ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญชวนคณาจารย์และข้าราชการ สายผู้สอนและสายสนับสนุน

 

สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 27 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) 

 

ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ประกาศ กกต.กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เมษายน 9, 2018

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์และข้าราช […]
เมษายน 5, 2018

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการและพนักงานม […]
มีนาคม 28, 2018

ตอบแบบสอบสำรวจออนไลน์

          โรงเรียนนายร้อยต […]
มีนาคม 27, 2018

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหา […]