ไม่มีหมวดหมู่

เนื่องจากมีผู้สมัครรับการเลือกตั้งจำนวนไม่ครบตามที่กำหนด จึงขอขยายระยะเวลารับสมัคร

ผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ประเภท ผู้แทนจากบุคลากรสายวิชาการ

จากเดิม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 -5 กันยายน 2560
ขยายระยะเวลาเป็น ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 – 7 กันยายน 2560

 

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร

 

กันยายน 6, 2017

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ประเภท ผู้แทนจากบุคลากรสายวิชาการ

เนื่องจากมีผู้สมัครรับการเ […]
สิงหาคม 30, 2017

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงาน […]
กุมภาพันธ์ 6, 2017

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณ […]
กุมภาพันธ์ 2, 2017

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. บริเวณชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผ […]