ไม่มีหมวดหมู่

1.ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)

สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 6 – 28 พฤศจิกายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องคุณสมบัติ

 

 

2. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ให้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายผู้สอนไปก่อน

ส่วนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายสนับสนุน ให้ชะลอไว้จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ แล้วเสร็จ จึงจะดำเนินการเลือกตั้งต่อไป

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องการชะลอ

 

พฤศจิกายน 3, 2017

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1.ขอเชิญข้าราชการ และพนักง […]
กันยายน 20, 2017

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมกา […]
กันยายน 13, 2017

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กันยายน 8, 2017

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]