ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เรื่อง จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตุลาคม 4, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
สิงหาคม 14, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 6, 2019

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มิถุนายน 21, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]