ชื่อเรื่อง
1.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552
2.ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

3.ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

4.ข้อบังคับ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

5.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

6.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552
7.ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552
8.ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2552

ยกเลิกโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

9.ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
10.ข้อบังคับ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  พ.ศ. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

11.ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

มิถุนายน 16, 2020

ข้อบังคับ พ.ศ. 2552

มิถุนายน 16, 2020

ข้อบังคับ พ.ศ. 2551

มิถุนายน 16, 2020

ข้อบังคับ พ.ศ. 2550

ชื่อเรื่อง 1.ข้อบังคับ ว่า […]
มิถุนายน 16, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2563