ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้ความสำคัญ กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ปลอดการทุจริต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

มิถุนายน 24, 2020

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มิถุนายน 24, 2020

หมวด 6 กิจการพิเศษ

ชื่อเรื่อง 1. ระเบียบ ว่าด […]
มิถุนายน 24, 2020

หมวด 6 กิจการพิเศษ

ชื่อเรื่อง 1.ข้อบังคับ ว่า […]
มิถุนายน 24, 2020

หมวด 5 กิจการนักศึกษา

ชื่อ 1.ข้อบังคับ ว่าด้วยเค […]