ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา
08.00 – 15.00 น.

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กรกฎาคม 8, 2020

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ประเภท ผู้แทนสมาชิก

มิถุนายน 24, 2020

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มิถุนายน 24, 2020

หมวด 6 กิจการพิเศษ

ชื่อเรื่อง 1. ระเบียบ ว่าด […]
มิถุนายน 24, 2020

หมวด 6 กิจการพิเศษ

ชื่อเรื่อง 1.ข้อบังคับ ว่า […]