ข่าวล่าสุด

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สรรหาคณบดี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565
โดยได้ขยายเวลารับสมัครผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ฉบับที่ 2

ตุลาคม 7, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กันยายน 14, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กันยายน 9, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง จำนวนกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวการเลือกตั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
สิงหาคม 23, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]