ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี 

ตุลาคม 27, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ตุลาคม 19, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ตุลาคม 7, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ตามที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินก […]
ตุลาคม 7, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินก […]