ข่าวล่าสุด

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 14 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ กองกฎหมาย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยกรณีพิเศษ

ธันวาคม 9, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีกรณีพิเศษ

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการ […]
ธันวาคม 7, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเลือ […]
พฤศจิกายน 21, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤศจิกายน 14, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]